BARNEVELD LEZINGEN 10 NOVEMBER 2018

BARNEVELD LEZINGEN 10 NOVEMBER 2018

Het comité Samen gereformeerd organiseert op zaterdag 10 november lezingen in kerkgebouw De Burcht, Van Schothorstlaan 24 Barneveld.

Dr. J.W. Veltkamp,

krijgsmacht predikant namens de Gereformeerde Kerken en verbonden aan de kerk van Almere. Hij is werkzaam aan het Militair Vormingscentrum Beukbergen in Huis ter Heide,

spreekt over:

Prediking als bediening van de verzoening

Soms komt het voor dat je als predikant te horen krijgt: ‘Fijn dat u bij ons komt spreken.’ Deze opmerking verraadt nog wel eens de overtuiging dat een predikant  geen preek houdt, maar een toespraak. Er kan ook de mening achter schuil gaan dat de predikant geen bijzondere ambtsdrager is en dat ook andere gemeenteleden een dergelijke toespraak in samenkomsten van de gemeente kunnen houden. Stichtelijke woorden spreken op basis van Schriftgedeelten, dat is dan dus wat er op zondag in christelijke gemeenten plaatsvindt.

Is de preek niet meer dan een stichtelijke, christelijke toespraak die aan moet zetten tot een deugdzaam leven? Of is de preek toch in de eerste plaats bediening der verzoening? In mijn bijdrage wil ik stil staan bij vragen als: weten wij nog wat dat is, bediening der verzoening? En: hebben we deze bediening elke zondag nodig? Ook: is deze bediening alleen voorbehouden aan predikanten? Vragen waarop ik wil antwoorden vanuit de Heilige Schrift, onze belijdenisgeschriften en vanuit de historie van de kerk.

Ds. J.R. Visser,

predikant van de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. (GKN),

spreekt over:

Geestelijke leiding in de prediking

Ds. Visser zal betogen dat dit vraagt om prediking met gezag, een eigentijdse en ook een onderscheidenlijke prediking, die aandacht vraagt voor ethiek en die de volle aandacht heeft voor de Drieënige God en Zijn werk. Dat het geven van geestelijke leiding in de prediking vraagt om ontzag voor de HERE en het met je hart aanvaarden van de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God. Dat een prediker authentiek moet zijn; iemand bij wie het Woord, dat hij verkondigt, eerst door hem heen gegaan is.

De lezingen worden ’s ochtends gehouden, ’s middags is er een plenaire bespreking. U heeft dan volop gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers en/of kerkelijke moeiten te delen. Er kan gekozen worden voor deelname aan het ochtendprogramma of voor deelname aan de hele dag. En er is uiteraard tijd voor onderlinge ontmoeting.

U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

Aanvang: 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur. Het ochtendprogramma duurt tot circa 12.30 uur, de hele dag tot circa 15.00 uur. Wilt u zelf uw lunch meenemen, voor koffie en thee wordt gezorgd. Er zal een collecte worden gehouden om de kosten te bestrijden.

Bij voorkeur tevoren opgave op info@samengereformeerd.nl.