Nieuws

STUDIE- EN ONTMOETINGSDAG ERMELO

Geplaatst op september 11th, 2023

Op DV zaterdag 23 september 2023 organiseert de Kerngroep bezinning GKv een nieuwe studie- en ontmoetingsdag. Na eerdere bijeenkomsten in Bunschoten, op Urk en in Hoevelaken, hopen we deze keer samen te komen in Ermelo. Hopelijk centraal genoeg om vanuit het hele land goed te kunnen bereiken.

Hoofdspreker op deze dag is prof. dr. Herman Selderhuis, hoogleraar Kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de TU Apeldoorn. Wij hebben hem gevraagd zich vooral te richten op twee aanverwante onderwerpen die in de huidige actualiteit van wezenlijk belang zijn voor het gereformeerd kerkelijk leven.

Allereerst de vraag naar de normatieve betekenis van een gereformeerde kerkorde. Ligt er een verband met de Schrift en de belijdenis? Welke is dat? Of gaat het vooral om het vastleggen van gegroeide praktijken en spelregels voor de kerkelijke organisatie. Uiteraard denken we hierbij aan de verschuivingen in de nieuwe KO 2023 van de gefuseerde Nederlandse Gereformeerde Kerken.

In de tweede plaats speelt de vraag naar de aard van het kerkverband en de binding van de plaatselijke kerken aan de vastgestelde kerkorde? Kunnen, mogen en/of moeten we elkaar daaraan houden? Zo ja, hoe gaat dat dan in de praktijk? We zien dat zowel in de nieuwe NGK maar ook in de CGK nadrukkelijk de verhouding tussen de plaatselijke kerken en het kerkverband onder spanning staat.

Kerkrecht en kerkverband: het lijkt er veel op dat het Bijbels grondpatroon uit het zicht raakt en vervangen wordt door de menselijke maat van wat goed lijkt in eigen ogen. Draagt het kerkverband er daadwerkelijk aan bij om de kerk als geheel en de plaatselijke kerken afzonderlijk, bij de gehoorzaamheid aan Christus en Zijn Woord te bewaren? Of is dat oude taal die we niet meer verstaan en die ons in 2023 niet meer aanspreekt?

Prof. Selderhuis heeft aan zijn referaat de titel meegegeven: ‘Meegaan of weerstaan? De Schrift, de tijd en het kerkverband.’

Na de lezing willen mr. dr. Pieter Pel en mr. Dick Slump korte reflecties geven en daarin ook lijnen trekken vanuit de principes naar de praktijk. Uiteraard is er ruim de tijd voor gedachtewisseling en bespreking.

Naast bezinning is er ook bewust ruimte voor ontmoeting tijdens de lunch en na afloop.
Tijd : zaterdag 23 september 2023 10:00 -15:00 uur (koffie vanaf 09:30 uur)
Locatie : Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43, 3851 Ermelo.
Tarief : deelname aan studiedag inclusief lunch kost € 15,00 p.p., deelname aan de studiedag zonder lunch kost € 5,00 p.p.
Betaling : op 23 september vóór aanvang via QR-code of eventueel contant (kom op tijd)
Aanmelding : via het aanmeldingsformulier op de website: www.bezinninggkv.nl

INFORMATIEBIJEENKOMST EMMELOORD

Geplaatst op juni 14th, 2023

Op D.V. vrijdagavond 30 juni 2023 organiseert de Studiegroep Midden Nederland in een zaal van de De Hoeksteen in Emmeloord  een informatiebijeenkomst over de recente kerkelijke ontwikkelingen.

Ds. Rob Visser, predikant van de GK Ede e.o. en deputaat  Eenheid gereformeerde belijders van de GKN komt spreken over:

HET WONDER VAN DE 21e EEUW

Nu echt samen verder!

Mr. Pieter Pel, van de kerngroep bezinning GKv  zal het een en ander vertellen over de activiteiten van de kerngroep.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur, u bent welkom vanaf 19.30 uur. Na de pauze is er gelegenheid voor  het stellen van vragen en om in gesprek te gaan met de sprekers. Ook kunnen schriftelijk vragen worden ingediend op de avond zelf of vooraf.

Het kerkgebouw De Hoeksteen  staat aan de  Nagelerstraat 2, 8301 XE, Emmeloord. Als u ons vooraf wilt laten weten dat u komt, stellen wij dat zeer op prijs. Maar ook zonder aanmelding bent u van harte welkom. Ter bestrijding van de kosten wordt er een collecte gehouden.

Sinds 1 mei  zijn de kerkverbanden van de  Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt  en Nederlands Gereformeerde  Kerken, samengegaan in het kerkverband  Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Drie GKv kerken, Capelle aan den IJssel Noord, Urk en Vroomshoop hebben aangegeven niet mee te gaan met deze fusie.  Deze kerken zijn gestart met een nood-kerkverband en staan er voor open broeders en zusters die niet verder kunnen in de GKv te helpen met het plaatselijk of regionaal  instellen van preekplaatsen. De kerken van het nood- kerkverband werken daarin nauw samen met de kerngroep Bezinning GKv. Via regiobijeenkomsten en de site https://bezinninggkv.nl/ brengt de kerngroep, broeders en zusters, die voor de vraag staan: wat nu?, met elkaar in contact.

Ook De Gereformeerde Kerken (DGK) en de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)  waarbij 21 kerken met 29 preeklocaties zijn aangesloten, zetten zich in om broeders en zusters die de GKv verlaten of hebben verlaten, te helpen en  op te vangen. Dit zelfde kan gezegd worden van  de Hersteld Gereformeerde Kerk Bunschoten Spakenburg.

De bijeenkomst op 30 juni is vooral bedoeld om vragen over deze veelheid aan hulp te bespreken en beantwoorden zodat het plaatselijk en regionaal samen optrekken van broeders en zusters, op de zondagen en door de week, wordt bevorderd..

INFORMATIEBIJEENKOMST ZUIDHORN

Geplaatst op april 22nd, 2023

Op D.V. vrijdagavond 12 mei 2023 organiseert de Studiegroep Midden Nederland in de Rank in Zuidhorn een informatiebijeenkomst over het samen gaan van de kerkverbanden GKv en NGK in het nieuwe kerkverband de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NeGK).

Het overgrote deel van de plaatselijke  kerken die deel uitmaakten van de kerkverbanden van GKv en van de NGK zijn vanaf 1 mei 2023 aangesloten bij  het nieuwe kerkverband NeGK. Enkele plaatselijke kerken hebben aangegeven niet mee te gaan met deze fusie.

Mr. Pieter Pel en ds. Rob Visser zullen als sprekers aan de bijeenkomst mee werken. Na de pauze is er een forum met daarin de beide sprekers, Koos Roorda en Jan Jarig van der Tol.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur, u bent welkom vanaf 19.30 uur. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook kunnen schriftelijk vragen worden ingediend op de avond of vooraf.

Het kerkgebouw De Rank staat aan de Westergast 8, 9801 AZ Zuidhorn Als u ons vooraf wilt laten weten dat u komt, stellen wij dat zeer op prijs. Maar ook zonder aanmelding bent u van harte welkom. Ter bestrijding van de kosten wordt er een collecte gehouden.

Vanuit Zuidhorn aan de Studiegroep Midden Nederland gevraagd nogmaals een informatiebijeenkomst te organiseren. Eerder, eind 2018 , organiseerde de Studiegroep in Zuidhorn een bijeenkomst waarin ds. Rob Visser sprak over de kerkelijke situatie in Nederland 2018. Hij deed dat  onder de titel: HOE KON HET GEBEUREN?  Vervolgens sprak  dr. Pieter Boonstra begin 2019 onder de titel: WAT IS ER GEBEURD? over het besluit tot openstelling van alle ambten voor vrouwen. Twee maanden later besteedde Jan Jarig van der Tol  aandacht aan de  synodebesluiten van Meppel 2017, in het bijzonder over het komen tot eenheid van de GKv met de NGK. Zijn lezing droeg de titel: Onderzoek en beproef de geesten en strijdt zo de goede strijd en wees vooral wijs met je rijkdom!

We zijn nu vier jaren verder. Jaren waarin op het kerkelijk erf heel veel is gebeurd. Op 12 mei zal terug worden gekeken en naar voren gezien. Daarbij zal vooral aandacht besteed worden aan wat er veranderd is in de GKv en  wat er met de nieuwe kerkorde in het nieuwe kerkverband verder veranderen kan in de plaatselijke kerken. Ook zal gekeken worden naar  hoe de onderlinge verhoudingen in classes en regionale vergaderingen waren en hoe die in het nieuwe kerkverband gaan worden.  O.a. wat er  verandert in het samenleven als kerken in het nieuwe kerkverband.  In het bijzonder welke gevolgen die veranderingen  hebben en kunnen hebben voor leer en leven in gehoorzaamheid aan Gods Woord  zoals de kerk ontvangen heeft in de Heilige Schrift  En wat het gaat  betekenen voor  het op elkaar toezien, het heilig houden van de tafel van de Here, de plaats en status van de Drie Formulieren van Eenheid. Wat het betekent voor de prediking, de invulling van kerkdiensten tot eer van God en het onderwijs aan de jeugd, de ambtsdienst en het samen leven als gemeente.

Studiegroep Midden Nederland,

studiegroepmiddennederland@gmail.com

tel: 06-53672343

REGIONALE BEZINNINGS-AVONDEN

Geplaatst op januari 23rd, 2023

De bezinningsavond in APELDOORN wordt niet gehouden in De Voorhof, maar in de Eben Haëzerkerk, Zonnedauw 8.

LEZING SURHUISTERVEEN

Geplaatst op december 13th, 2022

Op D.V. donderdagavond 12 januari 2023 organiseren De Gereformeerde Kerk Opeinde e.o. en de Gereformeerde Kerk Kornhorn een lezing.
Ds. L. Heres van de Gereformeerde Kerk Assen Kornhorn komt dan spreken. Zijn lezing gaat over het onderwerp:

“WAT IS AANSPREKENDE PREDIKING?”

Na de pauze is er een plenaire bespreking onder leiding van een forum.
Schriftelijke vragen kunnen tijdens de pauze worden ingediend

Locatie: Zalencentrum de Lantearne Kroanseal Jan Binneslaan 49
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Voor informatie en vragen:
info.dgk.gk.Surhuisterveen@gmail.com

Informatiebijeenkomst 25 november 2022 Ommen

Geplaatst op november 3rd, 2022

Informatiebijeenkomst  OMMEN

Datum: vrijdag 25 november 2022

Spreker:

Ds. Henk Drost, emeritus predikant en lid van de GK Kampen zal een inleiding houden. Ds. Rik Douma, predikant van de GK Enschede e.o., ds. Peter Heres, predikant van de DGK Zwolle e.o. en ds. Henk Jan Visser van de GKV Daarlerveen zullen vervolgens op de inleiding reageren.

Het thema is:

Wat betekent het juk van Christus op je nemen ?

In  art.28 NGB bijvoorbeeld en hoe kijkt men vanuit de verschillende kerkverbanden daar tegenaan?

Na de pauze is er een forum met de vier predikanten.

Locatie:

Het Baken, Trompstraat 2, 7731 CK Ommen

Welkom vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur.

Vooraf aanmelden is niet verplicht, maar als u ons laat weten dat u komt, wordt dat zeer op prijs gesteld.

Ter bestrijding van de kosten wordt een collecte gehouden.

Initiatief en organisatie:

De Studiegroep Midden Nederland met een aantal broeders en zusters uit

de regio Ommen, studiegroepmiddennederland@gmail.com,

Lezing 16 november 2022 in ‘t Harde

Geplaatst op november 3rd, 2022

De initiatiefgroep GK ‘t Harde e.o. ‘De Bron’ organiseert op woensdagavond  16 november 2022 een bijeenkomst in de Maranathakerk, Bovendwarsweg 2c in ‘t Harde. Aanvang 20.00 uur

Ds. E. Heres  uit Dalfsen komt spreken over:

De kerk waar ook Abraham al lid van was…….

Wat geloven we van  de heilige, algemene, christelijke kerk. Hoe actueel zijn de woorden van art. 27 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis in 2022.

De avond staat onder leiding van

ds. A. de Jager uit Zwolle.

Allen hartelijk welkom

www.initiatiefgroep.gk-tharde-eo.nl

Lezing 11 november 2022 in De Stuw te Hoevelaken

Geplaatst op november 3rd, 2022

Vrijdag 11 november 2022 organiseert het comité Samen Gereformeerd een lezing.
Ds. H.T. Wendt (GKv) en ds. A. Jongeneel (GKN) spreken dan D.V. over:

Levend geloof gehoorzaamt

Gods verbond van genade heeft twee kanten: de belofte van genade en de eis om te geloven en Hem te dienen. Moet je (eerst) aan die eis voldoen om op genade te mogen rekenen? Of moet je niets omdat het om genade gaat? Wat is het karakter van de gehoorzaamheid die God vraagt? Hoe werkt God?
Beide predikanten zullen ingaan op de betekenis van een levend geloof, op het willen; waardoor we graag gehoorzamen en vruchtdragen, op wedergeboorte, op het karakter van Gods liefde en genade en op de verhouding wet en evangelie.

De avond wordt D.V. gehouden in Dorpshuis ‘De Stuw’, De Brink 10 te Hoevelaken, en begint om 20.00 uur. Er zal een collecte zijn voor dekking van de onkosten. Graag opgave vooraf via ons e-mail adres info@samengereformeerd.nl.

LEZING ‘T HARDE, 21 september 2022

Geplaatst op juli 7th, 2022

Woensdagavond 21 september 2022 komt drs. J.P.C. Vreugdenhil uit Apeldoorn een lezing houden onder de titel:

De Bijbel, helder of dubbel?

De avond word gehouden in de Maranathakerk Bovendwarsweg 2c, ingang Dennenweg, te ‘t Harde. Aanvang 20.00 uur, welkom vanaf 19.30 uur.

INFORMATIE BIJEENKOMST in HARDINXVELD-GIESSENDAM op 15 juni 2022

Geplaatst op april 27th, 2022

Op D.V. woensdagavond 15 juni 2022 is er in Hardinxveld-Giessendam een bezinnings- en informatiebijeenkomst.

Spreker is ds. Henk Drost, emeritus predikant en lid van de GK Kampen. Zijn referaat draagt de titel: RAT OF SCHAAP. HOE STA JE IN DE KERK?

Ook is er een forum waaraan ds. Drost en de predikanten ds. Bart van Egmond, GKv Capelle-Noord, ds. Andreas Jongeneel, GK Zwijndrecht e.o. en ds. Corneel Koster, DGK Lansingerland zullen deelnemen.

De bijeenkomst is bedoeld als een gezamenlijke bezinning op de vraag wat ons te doen staat na de laatste GKv-synodebesluiten.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Studiegroep Midden Nederland in samenwerking met een aantal broeders en zusters uit Hardinxveld-Giessendam.

De bijeenkomst wordt gehouden in de zalen van kerkgebouw “de bron”, Maasstraat 1, 3371 SJ Hardinxveld-Giessendam

U bent welkom vanaf 19.30 uur, de aanvang is 20.00 uur.

Ter bestrijding van de kosten wordt een collecte gehouden.

Voor meer informatie:

studiegroepmiddennederland@gmail.com