Nieuws

INFORMATIE BIJEENKOMST FRIESLAND

Geplaatst op februari 18th, 2022

Op D.V. donderdagavond 24 maart 2022 is er in Leeuwarden een bezinnings- en informatiebijeenkomst.

Spreker is ds. F.J. Bijzet uit Emmen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Studiegroep Midden Nederland in samenwerking met een aantal broeders en zusters uit Leeuwarden en Drachten.

Ds. Bijzet wil met de aanwezigen de ernst van de veranderde koers van de GKv taxeren. En in gesprek gaan over wat de Heer van de kerk nu van ons, ieder in eigen situatie, vraagt.

De bijdrage van ds. Bijzet draagt de titel:

WAT IS ER IN DE GKV AAN DE HAND?

De bijeenkomst wordt gehouden in het kerkgebouw de Morgenster, Vrijheidsplein 1, 8924 JL Leeuwarden

Belangstellenden zijn welkom vanaf 19.30 uur, de aanvang is 20.00 uur.

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook is er ruimte voor ontmoeting en onderling gesprek.

Ter bestrijding van de kosten wordt een collecte gehouden.

Voor meer informatie:

studiegroepmiddennederland@gmail.com

Informatie bijeenkomst 24 november in ‘T HARDE

Geplaatst op november 6th, 2021

De bijeenkomst is bedoeld voor gezamenlijke bezinning op de vraag wat ons te doen staat na de laatste GKv-synodebesluiten.
“HOE NU VERDER EN HOE KOMEN WE TOT VERANTWOORDE KEUZES?”

Ds. H. Drost, emeritus predikant en lid van de GK Kampen,
zal deze keer een inleiding houden, een toelichting geven, vragen beantwoorden en leiding geven aan het onderlinge gesprek.
De avond is een vervolg op de bijeenkomst van 29 september met ds. J.F. Bijzet.

Loca!e: Maranathakerk, Bovendwarsweg 2, 8084 JB ’t Harde
Welkom vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur.
I.v.m. de voorbereiding en zaalindeling graag vooraf doorgeven dat u komt.
Ter bestrijding van de kosten wordt een collecte gehouden.

Initiatief en organisatie:
een aantal broeders en zusters uit ’t Harde in samenwerking met de Studiegroep Midden Nederland.

https://initiatiefgroep.gk-tharde-eo.nl/


s-Hertogenbosch 20 oktober gespreksavond met ds. H. Drost

Geplaatst op oktober 5th, 2021

Geachte broeder, zuster,

Graag nodigen wij u uit voor een gespreksavond met ds. H. Drost, D.V. op woensdag 20 oktober 2021 te ’s-Hertogenbosch.

Deze avond is bedoeld voor gezamenlijke bezinning over de in september 2020 genomen synodebesluiten van de GKv en wat de daar gemaakte keuzes voor ons betekenen. Toen heeft de Generale Synode (GS) de revisieverzoeken op de besluiten van man/vrouw en ambt unaniem afgewezen. Daarmee handhaaft de GS het besluit zoals dat in 2017 door de synode van Meppel genomen was. Iedere kerk binnen de GKv kan er sindsdien toe overgaan om ook vrouwen in het leer- en regeerambt te bevestigen. Dit gebeurt ook op grote schaal.

Een onmogelijk besluit, zo wordt het synodebesluit wel genoemd, omdat zowel de traditionele Bijbeluitleg waar en goed is en blijft, maar ook de nieuwe uitleg waar en goed is. Beide hebben volgens de synode recht op een plaats in de gemeente. Maar, spreekt God zichzelf tegen?

Een groot aantal gemeenteleden komt met de synodebesluiten en de kerkelijke praktijk in gewetensnood. De vraag leeft: “Hoe moeten we nu verder”? En: “Hoe komen we tot verantwoorde keuzes en wat wil de HERE nu van ons?”

Als werkgroep willen we een bijeenkomst beleggen om met elkaar daarover door te denken en elkaar tot steun te zijn. Ds. H. Drost wil ons daarvoor een korte inleiding geven als startpunt. De rest van de avond is vooral bedoeld om naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan.

Wij plannen deze avond onder het voorbehoud: zo de HERE wil, wij leven en coronamaatregelen het toelaten.

Voor deze avond vragen we uw aanmelding. Er zijn gelukkig versoepelingen wat betreft de coronamaatregelen. We weten niet hoe zich dat ontwikkelt. Daarom zien wij het als noodzakelijk dat u zich opgeeft als u wilt komen en daarbij vermeldt met hoeveel personen u denkt te komen.

Graag ook uw telefoonnummer bij aanmelding doorgeven, zodat wij u kunnen bereiken als de avond kort van tevoren onverhoopt opnieuw uitgesteld moet worden i.v.m. omstandigheden.

U kunt tot uiterlijk woensdag 13 oktober uw deelname doorgeven via ons mailadres of telefonisch.

U bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen!

Als u nog verontruste broeders en/of zusters kent die mogelijk belangstelling voor deze avond hebben, wilt u deze mail dan met hen delen?

Plaats: de Wederkomstkerk, Rijnstraat 20, 5215 EK ’s-Hertogenbosch.

Datum: 20 oktober 2021

Tijd: welkom vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur.

Wij hopen op uw aanmelding en ontmoeten u graag op 20 oktober 2021.

Met vriendelijke groet,

De initiatiefnemers uit ’s-Hertogenbosch, Eindhoven-Best
en de Studiegroep Midden Nederland

studiegroepmiddennederland@gmail.com tel: 06-53672343

Bijeenkomst 29 september 2021 in ‘T HARDE

Geplaatst op juli 26th, 2021

Op 29 september 2021 komt ds. F.J. Bijzet, emeritus predikant van de VGKSA te Pretoria en lid van de GK Hardenberg e.o. spreken op een informatiebijeenkomst in ‘t Harde.

Zijn bijdrage draagt de titel: De verkeerde wissel genomen. En nu?

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de studiegroep in samenwerking met een aantal broeders en zusters uit ‘t Harde. Gesproken zal worden over de kerkelijke ontwikkelingen in het kerkverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Welke consequenties die ontwikkelingen hebben voor de kerken van het kerkverband en wat dat betekent voor de leden. Voor de bijeenkomst worden broeders en zusters uit ‘t Harde en de omliggende plaatsen Nunspeet, Oldebroek, Elburg, Wezep, Hattem, Wapenveld en Heerde uitgenodigd.

Ds. Bijzet wil met ons de ernst van de veranderde koers van de GKv zoals die door de laatste twee synoden is geaccepteerd en gelegitimeerd taxeren. En met u in gesprek gaan over wat de Heer van de kerk nu van ons, ieder in eigen situatie, vraagt.

De avond begint om 20.00 uur. U bent welkom vanaf 19.30 uur in de Maranathakerk, Bovendwarsweg 2, 8084 JB ‘t Harde 
Als u ons vooraf wilt laten weten dat u komt, stellen wij dat zeer op prijs. Maar ook zonder aanmelding bent u van harte welkom. Ter bestrijding van de kosten wordt er een collecte gehouden.

‘S-HERTOGENBOSCH, GESPREKSAVOND 5 maart 2020

Geplaatst op januari 28th, 2020

De gespreksavond D.V. op donderdag 5 maart 2020 te ’s-Hertogenbosch is een vervolg op de informatieavond van 16 januari j.l., waar ds. J.  Wesseling een lezing hield over het onderwerp ‘Blijft de GKv een belijdende kerk’. Deze lezing is nog te bekijken via de link: https://www.studiegroepmiddennederland.nl/?p=808

De gespreksavond is bedoeld voor gezamenlijke bezinning, uitwisseling en elkaar opbouwen in geloof. Er zal een korte inleiding gehouden worden, waarna we met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Onderwerpen, die samenhangen met de eerdere lezing van ds. J. Wesseling en kerkelijke ontwikkelingen, kunnen besproken worden. Als u vooraf al gesprekspunten wilt opgeven, kan dat via het mailadres onderaan dit bericht of telefonisch.
Ds. Wesseling hoopt deze avond aanwezig te zijn en het gesprek te leiden.

Voor deze avond vragen we uw aanmelding. De reden is praktisch: als het aantal belangstellenden beperkt is gebruiken wij een kleine zaal, bij meer belangstelling een grotere.

U kunt tot uiterlijk 27 februari a.s. uw deelname doorgeven via ons mailadres of telefonisch en met hoeveel personen u wilt komen.

U bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen!

Plaats: de Wederkomstkerk, Rijnstraat 20, 5215 EK ’s-Hertogenbosch.

Tijd: welkom vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur.

Wij hopen op uw aanmelding en ontmoeten u graag op 5 maart 2020.

Met vriendelijke groet,

Initiatiefnemers uit ’s-Hertogenbosch, Eindhoven-Best
en Studiegroep Midden Nederland

studiegroepmiddennederland@gmail.com

tel: 06-53672343

EMMELOORD LEZING 27 maart 2020

Geplaatst op december 20th, 2019

Onderwerp: De eenheid van het ware geloof bewaren, spreker dr. B. van Egmond

De zorgen over de ontwikkelingen in Gereformeerde Kerken nemen nog steeds toe. Met het oog daarop worden er dit seizoen in Emmeloord drie bijeenkomsten georganiseerd Middels deze bijeenkomsten willen we helpen en toerusten, naar elkaar omzien en er voor elkaar zijn.

De derde bijeenkomst is op 27 maart. Dr. B. van Egmond gaat dan spreken over:

DE EENHEID VAN HET GELOOF BEWAREN

Lessen uit de tijd van voor en na de Dordtse synode

De eenheid van de kerk bewaren en bevorderen. Hoe doe je dat? Waar gaat het dan om? In onze tijd is het gemeengoed geworden om te benadrukken dat je daarvoor ruimte moet geven verschillende meningen. Het gaat erom diversiteit te waarderen, en elkaar te verdragen. Maar hoe verhoudt zich dat tot onze belijdenis dat Christus zijn gemeente samenbrengt ‘in eenheid van het ware geloof?’ In deze lezing wil ik u meenemen naar de begintijd van de Gereformeerde Kerk in Nederland. Ik wil laten zien hoe twee visies op de eenheid van de kerk streden om de voorrang: een gereformeerde en een humanistische. Wat kunnen we voor vandaag leren van de kerkstrijd van toen, om de situatie van vandaag in de GKv te begrijpen, en richting te vinden voor wat we moeten doen.

Dr. B. van Egmond

Op de avonden zal er ruime gelegenheid zijn voor het stellen van vragen, kennismaken en onderling gesprek. In Emmeloord bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom in een zaal van gebouw De Ontmoeting aan de Europalaan 42.

EMMELOORD LEZING 24 januari 2020

Geplaatst op december 20th, 2019

Onderwerp: ‘Hoe lief heb ik uw wet’. spreker ds. A. Bas

Vandaag de dag worden er steeds meer vragen gesteld, bij de wet van God. Is die echt wel zo ‘goed’, als de Bijbel ons wil doen geloven? Of zijn Gods geboden juist ‘liefdeloos’ en ‘harteloos’? En als het dat laatste is, moet je de wet dan nog wel lezen? En die geregeld ook ‘scherp’ prediken? Met deze en andere vragen willen we bezig, bij een open Bijbel.

De lezing wordt gehouden In het kerkcentrum De Ontmoeting, Europalaan 42, 8303 GK Emmeloord. De avond begint om 20.00 uur. Welkom vanaf 19.30 uur.

video opname; ‘S-HERTOGENBOSCH LEZING 16 januari 2020

Geplaatst op november 22nd, 2019

Onderwerp: Blijft de GKv een belijdende kerk? Spreker ds. J. Wesseling

De titel van deze lezing lijkt misschien vreemd. Vanouds gebruikten we binnen de GKv de tweeslag ‘schrift en belijdenis’. Is dat een dode letter geworden of blijft dat een hartelijk beleden geloof? Wat maakt het nodig die vraag te stellen? Er verschuift veel. De hereniging met de NGK staat voor de deur. Het levensgevoel is veranderd. Diverse issues vragen aandacht (kinderen aan het avondmaal – schepping en evolutie – verzoening aan een kruis? – zonde, oordeel en genade). Is de gereformeerde confessie richtinggevend of maatgevend? Of geen van beide? Deze punten komen in de lezing aan de orde.

De avond wordt gehouden in  De Wederkomstkerk Rijnstraat 20, 5215 EK ‘s-Hertogenbosch en begint om 20.00 uur. Welkom vanaf 19.30 uur

De avond wordt georganiseerd op initiatief van enkele leden van de GKv te ’s-Hertogenbosch en Eindhoven-Best met ondersteuning van Studiegroep Midden Nederland

studiegroepmiddennederland@gmail.com

Download de opname (m4v, 255MB)

BARNEVELD LEZING 15 januari 2020

Geplaatst op november 7th, 2019

Onderwerp: Missionaire én gereformeerde kerk, spreker ds. H. Drost

Het besef dat het zendingsveld naast de kerk ligt, dringt steeds meer door.
De kerk heeft de opdracht om missionair te zijn, gericht op de naaste.
Daarbij past openheid en gastvrijheid, voor iedereen.

Over missionair kerkzijn bestaan modieuze opvattingen.
Drempels zouden weg moeten, kerkmuren zouden niet meer ‘van deze tijd’ zijn.
Maar is dat gereformeerd?

Hoe klinken missionaire preken?
Kun je nog over bekering preken en praten?
Hoe zit het met kerklidmaatschap en het toepassen van tucht?

Missionair en gereformeerd mag én hoeft geen tegenstelling te zijn …

De avond wordt gehouden in het  kerkgebouw ‘De Burcht’, Van Schothorststraat 24 te Barneveld en begint om 20.00 uur. Welkom vanaf 19.30 uur.

Organisatie comité Samen gereformeerd

info@samengereformeerd.nl

EDE LEZING 27 november 2019

Geplaatst op november 4th, 2019

Onderwerp: Preken die ons aanspreken, de preek als proclamatie, spreker drs. J.P.C. Vreugdenhil uit Ede

Preken die ons aanspreken – de preek als proclamatie

Hoe zit dat met een preek? Voelen we ons aangesproken, of weten we ons aangesproken? En Wie spreekt ons dan aan? En wat betekent dat voor de inhoud van de preek?

Deo Volente woensdagavond 27 november organiseert de Studiegroep Midden-Nederland (www.studiegroepmiddennederland.nl) een lezing over dit onderwerp in Ede. De spreker is drs. J.P.C. Vreugdenhil uit Ede.

Er is tijdens de avond volop ruimte voor discussie, en daarnaast ook voor ontmoeting en onderling gesprek.

Ter bestrijding van de onkosten wordt een collecte gehouden.

U bent welkom vanaf: 19.30 uur, de avond begint om 20.00 uur. De avond wordt gehouden in gebouw Elim, Stakenberg 94 in Ede.