Nieuws

ZUIDHORN 30 NOVEMBER 2018, 25 JANUARI 2019 EN 29 MAART 2019

Geplaatst op oktober 20th, 2018

De Studiegroep Midden Nederland organiseert in overleg met broeders en zusters uit de regio een drietal avonden met spreker in Zuidhorn.

  • op vrijdagavond 30 november 2018 spreekt ds. Rob Visser
  • op vrijdagavond 25 januari 2019 spreekt dr. Pieter Boonstra
  • op vrijdagavond 29 maart 2019 spreekt Jan Jarig van der Tol

De avonden worden gehouden in de zalen van De Rank

Alles D.V.

Meer informatie volgt

EDE LEZING 23 NOVEMBER 2018

Geplaatst op oktober 15th, 2018

De Studiegroep Midden Nederland organiseert op vrijdag 23 november een lezing in kerkgebouw Elim, Stakenberg 94 6718 DG Ede

Ds. A. de Jager uit Zwolle hoopt dan te spreken. Zijn lezing draagt de titel:

KERK, WAAR BEN JE?

De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er koffie

Allen hartelijk welkom.

HARDERWIJK LEZING 22 NOVEMBER 2018

Geplaatst op oktober 15th, 2018

De initiatiefgroep GK Harderwijk e.o. organiseert op donderdag 22 november een lezing in kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk

Ds. A. de Jager uit Zwolle hoopt dan te spreken. Zijn lezing draagt de titel:

KERK, WAAR BEN JE?

Deze titel geeft ds. A. de Jager aan de lezing die hij op verzoek van de Initiatiefgroep GK Harderwijk e.o. en de Studiegroep Midden Nederland in respectievelijk Harderwijk en Ede gaat houden.

Aan ds. De Jager werd de vraag voorgelegd of hij zou kunnen helpen en richting wijzen bij het ondersteunen van broeders en zusters die het moeilijk hebben in de gemeente waar ze lid zijn. Moeilijk omdat de kerkdiensten en de prediking verschralen en omdat de drie-enige God het niet meer alleen voor het zeggen heeft. Moeilijk omdat gevraagd wordt tolerant te zijn, elkaar te accepteren ook wanneer de leefwijze op gespannen voet staat met wat God vraagt. Moeilijk omdat de binding aan de gereformeerde belijdenis los wordt gelaten, omdat we de Bijbel nu anders kunnen en moeten lezen. Moeilijk omdat Christus niet meer centraal staat in prediking en onderwijs.

Concreet werd aan ds. De Jager voorgelegd:

  • We weten van broeders en zusters die met verdriet zondags naar de kerk gaan. Ze gaan omdat de Here hen daar roept. Ze zijn daar gedoopt, hebben daar belijdenis gedaan, zijn er getrouwd, hebben hun kinderen daar ten doop gehouden. Van de kerk mag je je niet afscheiden.
  • We weten van broeders en zusters die naar de kerk gaan ook al is het soms met verdriet en moeite, ze doen het om hun kinderen niet in verwarring te brengen.
  • We weten van broeders en zusters die naar de kerk gaan soms met verdriet en als het te erg is thuis blijven en via internet een kerkdienst beluisteren, maar geen uitweg zien omdat al hun vrienden en bekenden daar zijn en ze anders helemaal alleen komen te staan.
  • We weten van broeders en zusters die niet weten wat ze moeten, soms in eigen gemeente een kerkdienst bezoeken, soms dan in die kerk, dan weer in een  andere kerk en dan weer via internet een kerkdienst bijwonen. Het HA vieren is er niet meer bij. Een geregeld gemeenteleven ontbreekt. Gemist worden ze vaak niet.
  • We weten van broeders en zusters die in 2003, 2007, 2010  en de jaren daarna de GKv hebben verlaten en zich aangesloten hebben bij DGK of GKN Ze kwamen tot rust, gingen weer blij naar de kerk, maar het bleef waken, bidden en werken. Verdriet, teleurstelling  en tegenslagen bleven ook kerkelijk niet uit.
  • We weten van Schriftgetrouwe prediking in een plaatselijke CGK of een plaatselijke HHK-gemeente en van gereformeerde prediking in de PKN GB. Van broeders en zusters die zich daar aangesloten hebben, maar aanlopen tegen wat ze niet wisten. De grote verschillen in prediking, het gemeenteleven, moeiten in de gemeente en het kerkverband, de veranderingen in en rondom kerkdiensten.

Ds. De Jager is in zijn lezing niet van plan het zoveelste betoog over de kerk te gaan houden. Hij wil een eind met zijn hoorders meelopen aan de hand van de illustratie ‘naar een andere kerk’ in het RD van 22 september 2018.

De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er koffie

Allen hartelijk welkom.

BARNEVELD LEZINGEN 10 NOVEMBER 2018

Geplaatst op oktober 14th, 2018

Het comité Samen gereformeerd organiseert op zaterdag 10 november lezingen in kerkgebouw De Burcht, Van Schothorstlaan 24 Barneveld.

Dr. J.W. Veltkamp,

krijgsmacht predikant namens de Gereformeerde Kerken en verbonden aan de kerk van Almere. Hij is werkzaam aan het Militair Vormingscentrum Beukbergen in Huis ter Heide,

spreekt over:

Prediking als bediening van de verzoening

Soms komt het voor dat je als predikant te horen krijgt: ‘Fijn dat u bij ons komt spreken.’ Deze opmerking verraadt nog wel eens de overtuiging dat een predikant  geen preek houdt, maar een toespraak. Er kan ook de mening achter schuil gaan dat de predikant geen bijzondere ambtsdrager is en dat ook andere gemeenteleden een dergelijke toespraak in samenkomsten van de gemeente kunnen houden. Stichtelijke woorden spreken op basis van Schriftgedeelten, dat is dan dus wat er op zondag in christelijke gemeenten plaatsvindt.

Is de preek niet meer dan een stichtelijke, christelijke toespraak die aan moet zetten tot een deugdzaam leven? Of is de preek toch in de eerste plaats bediening der verzoening? In mijn bijdrage wil ik stil staan bij vragen als: weten wij nog wat dat is, bediening der verzoening? En: hebben we deze bediening elke zondag nodig? Ook: is deze bediening alleen voorbehouden aan predikanten? Vragen waarop ik wil antwoorden vanuit de Heilige Schrift, onze belijdenisgeschriften en vanuit de historie van de kerk.

Ds. J.R. Visser,

predikant van de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. (GKN),

spreekt over:

Geestelijke leiding in de prediking

Ds. Visser zal betogen dat dit vraagt om prediking met gezag, een eigentijdse en ook een onderscheidenlijke prediking, die aandacht vraagt voor ethiek en die de volle aandacht heeft voor de Drieënige God en Zijn werk. Dat het geven van geestelijke leiding in de prediking vraagt om ontzag voor de HERE en het met je hart aanvaarden van de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God. Dat een prediker authentiek moet zijn; iemand bij wie het Woord, dat hij verkondigt, eerst door hem heen gegaan is.

De lezingen worden ’s ochtends gehouden, ’s middags is er een plenaire bespreking. U heeft dan volop gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers en/of kerkelijke moeiten te delen. Er kan gekozen worden voor deelname aan het ochtendprogramma of voor deelname aan de hele dag. En er is uiteraard tijd voor onderlinge ontmoeting.

U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

Aanvang: 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur. Het ochtendprogramma duurt tot circa 12.30 uur, de hele dag tot circa 15.00 uur. Wilt u zelf uw lunch meenemen, voor koffie en thee wordt gezorgd. Er zal een collecte worden gehouden om de kosten te bestrijden.

Bij voorkeur tevoren opgave op info@samengereformeerd.nl.

RIJNSBURG INFORMATIEAVOND 2 NOVEMBER 2018

Geplaatst op oktober 14th, 2018

Een aantal broeders en zusters uit Rijnsburg organiseert samen met de Studiegroep Midden Nederland op vrijdag 2 november een informatieavond in het kerkgebouw Katwijkerweg 1B te Rijnsburg.

Dr. P. Boonstra, predikant van de GKv te Bussum Huizen, zal spreken over:

man/vrouw en ambt, nader bezien, blijven bij het Woord

In de gereformeerde kerken vrijgemaakt is de laatste jaren veel aan het veranderen. Over ontwikkelingen rond o.a. het omgaan met de Bijbel, de prediking, de plaats van de belijdenis en de invulling van de kerkdiensten wordt verschillend gedacht. De een is blij met de veranderingen en vraagt zich af waarom de ander zich toch zo druk maakt. De ander is verontrust of voelt zich niet meer thuis in de GKV.

Ook in Rijnsburg leeft de vraag : Wat is er aan de hand? Hoe moeten we hiermee omgaan? Wat is er in deze tijd nu echt belangrijk? Wat wordt er in de kerkelijke situatie van vandaag van ons gevraagd?

De synodebesluiten van vorig jaar, inzake ‘man/vrouw en ambt’, hebben landelijk in veel gemeenten voor onrust gezorgd. Daarbij komen vragen op rond de duidelijkheid van de bijbel en de richting die deze ons wijst. Een groot deel van de informatie en toelichting ondersteunt de lijn die door de synode is uitgezet. Argumenten en bedenkingen tegen het synodebesluit blijven vaak onderbelicht. Dit leidt soms tot verwarring en velen vragen zich af wat we aan moeten met de nu ontstane situatie.

Met een aantal broeders en zusters uit Rijnsburg  willen wij graag een positieve bijdrage leveren aan de informatievoorziening en het gesprek over deze onderwerpen. Daarom hebben wij in samenwerking met de Studiegroep Midden Nederland het initiatief genomen om een lezing te organiseren. Wij richten ons daarbij met name op het gebied Duin- en Bollenstreek tot aan Rotterdam

Dr. Boonstra gaat in op de vraag hoe het toch komt dat er op dit punt zulke verschillende uitkomsten zijn bij het lezen van de Bijbel. Dé vraag die aan de orde komt is: “Wat zeggen we eigenlijk, als we belijden dat we het gezag van Gods woord aanvaarden? En wat heeft deze belijdenis voor gevolgen voor ons lezen van de Bijbel op het punt van man/vrouw en ambt?”

Na de pauze wil dr. Boonstra graag ingaan op uw vragen. Voorafgaand aan 2 November mag u ook al vragen naar de spreker mailen over specifiek dit onderwerp. Als de punten zich ervoor lenen, kan hij deze in zijn lezing verwerken. Zijn mailadres is: p.boonstra@solcon.nl

De avond begint om 20.00 uur, bent welkom vanaf 19.30 uur.

In verband met de organisatie stellen wij het op prijs (als u in de gelegenheid bent) u aan te melden per mail met het aantal personen.  bezinningrijnsburg@hotmail.com

‘S HERTOGENBOSCH GESPREKSAVOND 1 NOVEMBER 2018

Geplaatst op september 3rd, 2018

Een aantal initiatiefnemers uit ’s-Hertogenbosch, Eindhoven-Best en de Studiegroep Midden Nederland organiseren op donderdag 1 november een gespreksavond in de Wederkomstkerk, Rijnstraat 20, 5215 EK ’s-Hertogenbosch.

De gespreksavond is bedoeld voor gezamenlijke bezinning, uitwisseling, en elkaar opbouwen in geloof.

Het is een vervolg op de informatieavond van 20 juni j.l., waar dr. P. Boonstra een lezing hield over het onderwerp ‘man/vrouw en ambt’.

Er wordt een korte inleiding gehouden, waarna we in gesprek gaan.

Onderwerpen, die samenhangen met de eerdere lezing van dr. P. Boonstra en kerkelijke ontwikkelingen, kunnen besproken worden. Ook kan u van tevoren per mail gesprekspunten opgeven.

 

I.v.m. de zaalruimte is aanmelden noodzakelijk. Dit kan per mail of telefoon tot 25 oktober. studiegroepmiddennederland@gmail.com; Tel: 06-53672343

 

De avond  begint om 20.00 uur (welkom vanaf 19.30 uur)

AMERSFOORT 26 SEPTEMBER 2018

Geplaatst op september 3rd, 2018

Het comité Samen gereformeerd organiseert op 26 september een lezing in kerkgebouw De Lichtkring. Laan naar Emiclaer 1 in Amersfoort.

Dr. B. van Egmond zal een lezing houden over: De betekenis van onze geloofsbelijdenissen

De avond begint om 20.00 uur en u bent welkom vanaf 19.30 uur.

Voor meer informatie: www.samengereformeerd.nl

ENSCHEDE 6 SEPTEMBER 2018

Geplaatst op september 2nd, 2018

De werkgroep Enschede organiseert op 6 september 2018 een lezing in de Oosterkerk, Oldenzaalsestraat 75 Enschede.

Dr. Pieter Boonstra zal een lezing houden met de titel:

HOE LEZEN WIJ DE BIJBEL?

De avond begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Voor meer informatie en aanmelden: www.bijbeltoets.nl

DE BIJBEL ANDERS LEZEN?

Geplaatst op april 19th, 2018

CONGRES 2 JUNI 2018

Geplaatst op april 19th, 2018

CONGRES

2 juni 2018

van 9.30 uur tot 12.30 uur

in kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk

DE BIJBEL ANDERS LEZEN?

Nieuwe hermeneutiek in het licht van de Schrift

Programma

09.00   Ontvangst met koffie

09.30   Opening

09.40   ds R. van der Wolf, predikant GK Hardenberg e.o.

Het evangelie van Gods Zoon

10.00   Bespreking

10.20   ds A. Bas, predikant GK Kampen en GK Dalfsen

Hermeneutiek van de kerkgeschiedenis

10.40   Bespreking

11.00   Koffiepauze

11.10   ds L. Heres, predikant GK Zwijndrecht e.o.

Wereldbeeld en wereldbeschouwing in het Oude Testament

11.30   Bespreking

11.50   ds J.R .Visser, predikant GK Zwolle e.o.

Verbeterde visie? De gevolgen voor de ethiek

12.10   Bespreking

12.30   Sluiting

kosten deelname (koffie, thee, koek, lunch):  € 7,50

aanmelden via: info@gereformeerdekerkennederland.nl

het congres is een initiatie van deputaten studiebegeleiding GKN