Tijd voor een convent?

2e Voortgang van het initiatief voor een verkenning

Intussen schrijven we juni 2022. In de afgelopen maanden zijn nog een aantal personen en organisaties benaderd om een reactie op de verkenning te geven. De initiatiefnemers zijn dankbaar voor de positieve reacties. Intussen denken de initiatiefnemers na over het vervolg. Ze maken daarbij dankbaar gebruik van de input, die respondenten geven.

Doel

Kort gezegd is het doel van de verkenning het vinden van een antwoord op volgende vragen:

  • is het tijd voor een convent van christenen, die confessioneel gereformeerd willen zijn; en in het verlengde ervan,
  • wat dit betekent voor de bestaande kerkelijke denominaties en structuren (ook wel herverkaveling van kerkverbanden genoemd).

Wanneer de antwoorden bevestigend zijn komt de vraag in beeld hoe hier vorm en inhoud aan gegeven kan worden.

Confessioneel gereformeerd

Vooraf is het zinvol aan te geven wat verstaan wordt onder confessioneel gereformeerd en wat verstaan wordt onder de zelfde belijdenis. Met andere woorden: van waaruit start de verkenning.

Voor christenen en de kerken / kerkverbanden die uit de reformatie zijn voortgekomen ligt het meest voor de hand de Drie Formulieren van Eenheid aan te houden: De Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

Convent, herverkaveling

In 2021 werd stilgestaan bij het Convent van Emden. Prof. Vlastuin sprak in deze context over een convent. Een kerkelijke benaming voor ‘vergadering’. De deelnemers aan de vergadering onderschrijven dezelfde belijdenis. Op zo’n vergadering worden actuele gemeenschappelijk zaken besproken. Is het nu tijd voor zo’n convent? Vraagt de tijd waarin wij leven hierom? Is het geestelijk klimaat in de kerken er rijpt voor? Daar zal het in de verkenning over moeten gaan.

Herverkaveling is gebruikt door prof Selderhuis. Hij opperde om als kerken binnen een kerkverband te bekijken wat de oorspronkelijke gezamenlijke basis was en of die basis er nog wel is. Mocht blijken dat die gezamenlijk basis er niet (meer) is, roept hij kerken op om kerkverbanden op te geven en tot nieuwe kerkverbanden te komen. Dit kan gebeuren door het hergroeperen van plaatselijke kerken, die samen optrekken en op dezelfde gemeenschappelijke basis staan: confessioneel gereformeerd, staande op het fundament van apostelen en profeten.

De gemeenschappelijke noemer is daarbij: Is het nu tijd voor een gezamenlijk bezinning om deze onderwerpen te bespreken, te wegen en van daaruit richting te geven? De verkenning zal dit duidelijk moeten maken.

Particulier of kerkelijk

Het initiatief betreft nu een verkenning. Toch is het goed ook even te kijken naar een eventueel vervolg. Het initiatief voor de verkenning is een particulier initiatief. Voor de verkenning kan dat prima. Bij een vervolg moet dat misschien anders. Die vraag zou in de verkenning meegenomen kunnen worden Blijft het een particulier initiatief of zou het moeten uitgaan van kerken en kerkverbanden. Een variant voor het vervolg zou kunnen zijn, beginnen als particulier initiatief van mensen uit diverse keken / kerkverbanden wat dan op een later moment overgenomen wordt door kerken en kerkverbanden.

De verkenning

Het initiatief is een feit. Nu de verkenning. Dat kan op verschillende manieren, b.v. centraal, regionaal of beide. Voor het organiseren van de verkenning hoeft niet een nieuw beraad, comité of werkgroep gevormd te worden. Bestaande overleggen kunnen hierbij faciliterend zijn. De SMN voert tot nu toe de agenda. Wel is het zinvol dat er naast de SMN een (landelijke) klankbord is. Voor de communicatie kan mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande organen die zich verbonden weten aan de doelstelling van de verkenning en het initiatief steunen.

Een seminar

De initiatiefnemers hebben het voornemen de verkenning te beginnen met een landelijk bijeenkomst. Daarbij wordt gedacht aan een seminar in november 2022 of maart 2023. Instellingen en organisaties die zich bij hun activiteiten laten leiden door, en zich baseren op de Bijbel als het heilige en onfeilbare Woord van God, kunnen zich daar presenteren. Er zullen een aantal sprekers uitgenodigd worden om een bijdrage te leveren aan de verkenning: is het Tijd voor een convent? Ook zal er een forum worden georganiseerd. Het is de bedoeling dat de referaten en het resultaat van het gesprek in en met het forum worden gebundeld en gepubliceerd. Na evaluatie zal gekeken worden wat mogelijke vervolgacties zijn. In de aanloop naar het seminar zullen de ideeën nog aan een aantal personen worden voorgelegd.

Open houding

Met het initiatief voor een verkenning is een proces gestart waarvan vooraf niet is te zeggen waar het toe zal leiden. De antwoorden op de vragen staan open. Dat vraagt om een open houding naar elkaar. Wat ons bindt is het verlangen om te leven vanuit de Bijbel als het heilige onfeilbare Woord van God en elkaar te zoeken en vinden op grond van Schrift en Belijdenis. Ook als het gaat om kerkelijk samenleven. Samen hebben we een duidelijke boodschap naar elkaar en naar de maatschappij waarin we leven. Een maatschappij die steeds minder van de Schepper van hemel en aarde en zijn heilzaam Woord wil weten. Laten we dit proces in gebed aan de Drie-enige God opdragen en om Zijn zegen vragen.

Heerde 16 juni 2022

1e Voortgang van het initiatief voor een verkenning

De initiatiefnemers zijn dankbaar voor het groot aantal reacties op de verkenning.

Op dinsdag 25 januari jl. zijn deze reacties doorgenomen. Het initiatief is goed ontvangen. Er is veel herkenning. De reacties zijn positief en vaak heel inhoudelijk. Degenen die een reactie stuurden willen graag op de hoogte blijven van de voortgang van de verkenning. Aan aantal van de respondenten is bereid actief aan het verdere proces deel te willen nemen.

We zijn iedereen die reageerde dankbaar voor het meedenken.

Allerlei tips en adviezen werden gegeven en ideeën voor de verkenning aan de hand gedaan. Nadrukkelijk werd er op geattendeerd de leden uit de GB in de PKN, de GGiN en het COGG er bij te betrekken. In enkele reacties werd gewezen op wat er al in allerlei verband in de loop van de jaren in gang is gezet en dat – vaak op kleine schaal – al soortgelijke verkenningen plaatsvonden zonder tot nu toe concrete vervolgstappen. Als concrete suggestie werd genoemd om vanuit bestaande organisaties en netwerken meer te gaan samenwerken i.p.v. weer een nieuw initiatief, comité of werkgroep.

Het initiatief voor de verkenning is in eerste instantie bedoeld om antwoord te geven op de vragen die prof Selderhuis en prof. Vlastuin aan de orde hebben gesteld: het samen optrekken van confessioneel gereformeerd, staande op het fundament van apostelen en profeten en over een confessioneel gereformeerd convent.

Terecht werd in verschillende bewoordingen gevraagd naar een nadere omschrijving van de doelstelling van de verkenning, welke betekenis gegeven wordt aan ‘confessioneel gereformeerd’ en wat verstaan wordt onder een convent. De komende tijd wordt daar aandacht aan besteed. Intussen blijven nieuwe reacties welkom.

Vanuit het besef dat dit werk alleen gedaan kan worden onder Gods zegen wordt uw gebed voor dit proces gevraagd.

Heerde, 17 februari 2022

Tijd voor een convent?

Initiatief voor een verkenning

We leven in een tijd dat er kerkelijk en geestelijk veel in beweging is. Zo is er een toenemende kerkverlating, ook staat het gezag van de Bijbel onder druk. Het postmodernisme relativeert de Waarheid van Gods Woord en confessioneel belijden wordt vervangen door pluraliteit.

Kerken in een kerkverband vervreemden van elkaar. Steeds meer is sprake van een meerstromenlandschap: confessioneel gereformeerd en evangelisch independentisme.

Gemeenteleden verstaan elkaar op belangrijke geestelijke onderwerpen niet meer. Daarbij is het onderliggende probleem hoe we de Bijbel lezen: zoals wij het in onze cultuur en maatschappij verstaan of zoals God het ons laat verstaan?

Aan de ene kant zie je dat kerkverbanden gaan fuseren waarbij er gekozen wordt voor een pluriforme benadering van gevoelig liggende onderwerpen. Aan de andere kant lijkt het dat culturele verschillen tussen kerkverbanden het onderhouden van de eenheid van de kerk in de weg staan. En dat terwijl  er  vanuit kerken en kerkverbanden een groeiend verlangen is naar samen confessioneel gereformeerd zijn.

In de  pers was recent aandacht voor 450 jaar Synode van Emden 1571. Daarbij kwam de vraag op tafel wat wij, in  de tijd waarin wij leven, van ‘Emden’ kunnen leren:

  • is het tijd voor een herverkaveling van kerkverbanden, zodat confessioneel gereformeerd, staande op het fundament van apostelen en profeten weer samen optrekt? (H.J. Selderhuis) en
  • wordt het niet eens tijd voor een confessioneel gereformeerd convent? (W. van Vlastuin).

Voor het vinden van een antwoord op deze vragen is in overleg met de Studiegroep Midden Nederland een initiatief genomen voor een verkenning. Deze verkenning richt zich erop of, en zo ja in welke vorm, aan deze beantwoording inhoud gegeven kan worden.

Dit initiatief richt  zich in 1e instantie op leden van kerken aangesloten bij de CGK, de GG, de GKv, de NGK, de GKN, de DGK en de HHK.

Wie belangstelling heeft om mee te werken aan dit initiatief kan dit kenbaar maken aan de Studiegroep Midden-Nederland.

Of wilt u graag op de hoogte blijven van de voortgang ervan, meldt dit dan bij deze studiegroep.

Heerde, januari 2022