Tijd voor een convent?

1e Voortgang van het initiatief voor een verkenning

De initiatiefnemers zijn dankbaar voor het groot aantal reacties op de verkenning.

Op dinsdag 25 januari jl. zijn deze reacties doorgenomen. Het initiatief is goed ontvangen. Er is veel herkenning. De reacties zijn positief en vaak heel inhoudelijk. Degenen die een reactie stuurden willen graag op de hoogte blijven van de voortgang van de verkenning. Aan aantal van de respondenten is bereid actief aan het verdere proces deel te willen nemen.

We zijn iedereen die reageerde dankbaar voor het meedenken.

Allerlei tips en adviezen werden gegeven en ideeën voor de verkenning aan de hand gedaan. Nadrukkelijk werd er op geattendeerd de leden uit de GB in de PKN, de GGiN en het COGG er bij te betrekken. In enkele reacties werd gewezen op wat er al in allerlei verband in de loop van de jaren in gang is gezet en dat – vaak op kleine schaal – al soortgelijke verkenningen plaatsvonden zonder tot nu toe concrete vervolgstappen. Als concrete suggestie werd genoemd om vanuit bestaande organisaties en netwerken meer te gaan samenwerken i.p.v. weer een nieuw initiatief, comité of werkgroep.

Het initiatief voor de verkenning is in eerste instantie bedoeld om antwoord te geven op de vragen die prof Selderhuis en prof. Vlastuin aan de orde hebben gesteld: het samen optrekken van confessioneel gereformeerd, staande op het fundament van apostelen en profeten en over een confessioneel gereformeerd convent.

Terecht werd in verschillende bewoordingen gevraagd naar een nadere omschrijving van de doelstelling van de verkenning, welke betekenis gegeven wordt aan ‘confessioneel gereformeerd’ en wat verstaan wordt onder een convent. De komende tijd wordt daar aandacht aan besteed. Intussen blijven nieuwe reacties welkom.

Vanuit het besef dat dit werk alleen gedaan kan worden onder Gods zegen wordt uw gebed voor dit proces gevraagd.

Heerde, 17 februari 2022

Tijd voor een convent?

Initiatief voor een verkenning

We leven in een tijd dat er kerkelijk en geestelijk veel in beweging is. Zo is er een toenemende kerkverlating, ook staat het gezag van de Bijbel onder druk. Het postmodernisme relativeert de Waarheid van Gods Woord en confessioneel belijden wordt vervangen door pluraliteit.

Kerken in een kerkverband vervreemden van elkaar. Steeds meer is sprake van een meerstromenlandschap: confessioneel gereformeerd en evangelisch independentisme.

Gemeenteleden verstaan elkaar op belangrijke geestelijke onderwerpen niet meer. Daarbij is het onderliggende probleem hoe we de Bijbel lezen: zoals wij het in onze cultuur en maatschappij verstaan of zoals God het ons laat verstaan?

Aan de ene kant zie je dat kerkverbanden gaan fuseren waarbij er gekozen wordt voor een pluriforme benadering van gevoelig liggende onderwerpen. Aan de andere kant lijkt het dat culturele verschillen tussen kerkverbanden het onderhouden van de eenheid van de kerk in de weg staan. En dat terwijl  er  vanuit kerken en kerkverbanden een groeiend verlangen is naar samen confessioneel gereformeerd zijn.

In de  pers was recent aandacht voor 450 jaar Synode van Emden 1571. Daarbij kwam de vraag op tafel wat wij, in  de tijd waarin wij leven, van ‘Emden’ kunnen leren:

  • is het tijd voor een herverkaveling van kerkverbanden, zodat confessioneel gereformeerd, staande op het fundament van apostelen en profeten weer samen optrekt? (H.J. Selderhuis) en
  • wordt het niet eens tijd voor een confessioneel gereformeerd convent? (W. van Vlastuin).

Voor het vinden van een antwoord op deze vragen is in overleg met de Studiegroep Midden Nederland een initiatief genomen voor een verkenning. Deze verkenning richt zich erop of, en zo ja in welke vorm, aan deze beantwoording inhoud gegeven kan worden.

Dit initiatief richt  zich in 1e instantie op leden van kerken aangesloten bij de CGK, de GG, de GKv, de NGK, de GKN, de DGK en de HHK.

Wie belangstelling heeft om mee te werken aan dit initiatief kan dit kenbaar maken aan de Studiegroep Midden-Nederland.

Of wilt u graag op de hoogte blijven van de voortgang ervan, meldt dit dan bij deze studiegroep.

Heerde, januari 2022